Οι απευθείας ανιότες

0 +1 -1
ΜΙΧΑΗΛ спросил 2 года назад

Здравстуите. Подскажите пожалуста. Немножко запутался в переводе .Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ Α 212/23-08-2005. Άρθρο 61. παραγραφός 2 . Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. νοούνται:-γ). Οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα ή πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. και του ετέρου των συζύγων, που συντηρούνται από αυτούς.-Фраза απευθείας ανιόντες подразумевает только родителей или также дедушку-бабушку(конкретно по линии отца)??Спасибо заранее.

1 ответ
0 +1 -1
Advokatiadvokati Админ. ответил 2 года назад

Данная фраза означает “прямые родственники по восходящей линии”, то есть и бабушки-дедушки. Согласно статье 1461 Гражданского Кодекса Греции, прямыми родственниками по восходящей линии считаются  родители, бабушки-дедушки, прабабушки-продедушки. Братья или сестры бабушек-дедушек считаются косвенными родственниками по восходящей линии.