Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για ομογενείς.

sxoleioΈλληνες του εξωτερικού έχουν το δικαίωμα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα, με τις εξής προϋποθέσεις:
1) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου του εξωτερικού,
2) Ένας από τους γονείς του υποψηφίου να είναι Έλληνας στην καταγωγή του,
3) Τουλάχιστον ένας από τους γονείς του υποψηφίου να διέμενε κατά τη διάρκεια των δύο από τα τελευταία πέντε χρόνια στη χώρα, στην οποία τελείωσε το σχολείο ο ενδιαφερόμενος
4) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, µε πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στο εξωτερικό.
5) Το απολυτήριο του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα να εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραφα της οποίας ακολουθεί.
6) ο υποψήφιος να µην έχει αποκτήσει και απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα πριν την απόκτηση του απολυτηρίου από ξένο Λύκειο στο εξωτερικό.
7) Οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί δι΄αλληλογραφίας δεν γίνονται δεκτοί.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στην αρμόδια Επιτροπή, που βρίσκεται στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, επί της διευθύνσεως: οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37, περιοχή Μαρούσι, και στην Θεσσαλονίκη, στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη οδός Σαπφούς 44 στο κέντρο.
Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να είναι επικυρωμένα καταλλήλως, ειδάλλως η αίτηση δεν γίνεται δεκτή από την Επιτροπή. Τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές υπηρεσίες, πρέπει να φέρουν επισημείωση της Χάγης (Apostille) , εάν το έγγραφο έχει εκδοθεί από την χώρα, που έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης του 1961, ή θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία της νομιμοποίησης όπως παρακάτω:
α) πρέπει να βεβαιώνεται η υπογραφή της αρχής έκδοσης από το ελληνικό προξενείο ή το προξενείο της ξένης χώρας, που εξέδωσε το έγγραφο, στην Ελλάδα, και στη συνέχεια να επικυρώνεται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος,
β) να υπάρχει επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από το Ελληνικό Προξενείο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Η αίτηση, στην οποία πρέπει να προσδιορίζεται η περιοχή στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις, δηλαδή στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη.
2. Μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. Το έντυπο αυτό υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr/exams. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του ως άνω δελτίου, δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να διορθωθεί ή να συμπληρωθεί.
3. Τίτλο απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας τάξης, το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση του τίτλου απόλυσης.
4. Μία φωτογραφία.
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Ελληνικό δήμο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικογενειακή μερίδα στην Ελλάδα, υποβάλλεται βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της Ελλάδος ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ελληνική καταγωγή τουλάχιστον του ενός εκ των δύο γονέων.
6. Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.
7. Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου τουλάχιστον στις δύο τελευταίες τάξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.
8. Βεβαίωση από το Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, από την οποία να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής στην εικοσάβαθμη κλίμακα . Για τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων) και στη συνέχεια αναγωγή της βαθμολογίας από το Υπουργείο Παιδείας ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
9. Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο τουλάχιστον ημερολογιακά ή σχολικά έτη κατά την τελευταία πενταετία πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.
10.Υπευθύνη δήλωση του αιτούντα ότι εκτός από ξένο απολυτήριο, δεν κατέχει και το απολυτήριο ελληνικού σχολείου, που βρίσκεται στο έδαφος της Ελλάδας ή σε άλλη χώρα, ή το απολυτήριο από ξένο σχολείο, που βρίσκεται στην Ελλάδα.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Ο αιτών λαμβάνει δελτίο ταυτότητας υποψηφίου το οποίο παραλαμβάνεται από τον υποψήφιο από το εξεταστικό κέντρο την πρώτη μέρα των εξετάσεων.
Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και τα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπ’ όψη το σύνολο των µορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το Λύκειο µε συντελεστή δύο και μισό (2,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου “Νεοελληνική Γλώσσα”, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα, µε συντελεστή δύο και μισό (2,5).
Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται µε βάση το σύνολο των µορίων που προκύπτει από τη γραπτή τους εξέταση σε µια από τις δύο ομάδες μαθημάτων, που αναφέρονται παρακάτω:

Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης:
(1) Αρχαία Ελληνικά
(2) Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3) Λατινικά
(4) Ιστορία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα.

Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης:
(1) Μαθηματικά
(2) Φυσική
(3) Χημεία
(4) Βιολογία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα.

Ορισμένες σχολές και τμήματα λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό απαιτείται πρόσθετη εξέταση σε ειδικά μαθήματα όπως για τις σχολές και τμήματα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δημοσιογραφίας, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων – απαιτείται εξέταση σε µια από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, για Πανεπιστήμιο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας απαιτείται εξέταση σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, – για Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Τεχνολόγων Περιβάλλοντος, Γραφιστικής – Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Διακόσμησης, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης, απαιτείται εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο. – για Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα “Αρμονία” και “Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων”.
Όλες οι παραπάνω εξετάσεις διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επιλεγούν στα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υποψήφιοι μπορεί να είναι μόνο χριστιανοί ορθόδοξοι και ειδικότερα στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, υποβάλλονται συμπληρωματικά και σε προκαταρκτικές εξετάσεις που γίνονται µε μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προκαταρκτικές αυτές εξετάσεις είναι υγειονομικές, αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.
Οι υποψήφιοι για την επιλογή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) πρέπει, εκτός από την εξέτασή τους στα μαθήματα γενικής αξιολόγησης κατά περίπτωση, να υποβληθούν σε υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις) και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα: αγώνας δρόμου 200 ή 400 μ., άλμα εις μήκος, κολύμπι και σφαιροβολία.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφιοι, όταν προσέρχονται στις εξετάσεις, πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο παραλαβαίνεται από τον υποψήφιο από το εξεταστικό κέντρο την πρώτη µέρα των εξετάσεων και δύο μπλε ή µαύρα στυλό. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των εξετάσεων σε υποψηφίους που έχουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώματα, αριθμομηχανές, κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα
ΕΓΓΡΑΦΗ.
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όσοι εισαχθούν, οφείλουν να προσέλθουν στη γραμματεία της σχολής ή του τμήματος για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών τους και να εγγραφούν µέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οποία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.minedu.gov.gr και από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αν δε γραφτούν μέσα στην προθεσμία που θα οριστεί, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.