Προσωποπαγής άδεια διαμονής για τα μέλη οικογένειας Έλληνα για πέντε έτη.

otdelnii_vnzΣύμφωνα με το άρθρο 84 του νόμου 4251/2014, τα μέλη οικογένειας Έλληνα διατηρούν προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής όταν:
α. Ο Έλληνας αποβιώσει και τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατο του.
β. Εκδοθεί απόφαση διαζυγίου και ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων το ένα έτος στην Ελλάδα ή η επιμέλεια των τέκνων έχει ανατεθεί νομίμως σε έναν από τους συζύγους που είναι πολίτης τρίτης χώρας.
γ. Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
δ. Ο ένας εκ των συζύγων απολαύει νομίμως του δικαιώματος επικοινωνίας με ανήλικο τέκνο, υπό τον όρο ότι από τη σχετική δικαστική απόφαση ή την έγγραφη συμφωνία των συζύγων προκύπτει ότι οι επισκέψεις πρέπει να πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και για όσο διάστημα απαιτείται.
Ως μέλη οικογένειας Έλληνα νοούνται: ο/η σύζυγος οι κατιόντες, συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή, και τα τέκνα που έχουν υιοθετηθεί, και οι απευθείας ανιόντες του Έλληνα ή του/της συζύγου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν την ιδιότητα τους ως μισθωτών ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ή αποδεικνύουν ότι διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειας τους, ούτως ώστε να μην επιβαρύνουν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της χώρας, καθώς και ότι έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας στην Ελλάδα, ή αποδεικνύουν ότι είναι μέλη της ήδη συσταθείσης, στην Ελλάδα, οικογένειας ενός προσώπου, το οποίο πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Το μέλος της οικογένειας Έλληνα που πληροί τις προϋποθέσεις για την χορήγηση προσωποπαγούς άδειας διαμονής, οφείλει να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά σε διάστημα δύο μηνών, αφότου συμβεί ένα από τα παραπάνω γεγονότα. Όσα από τα μέλη της οικογένειας ου Έλληνα δεν δικαιούνται προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν στο προηγούμενο καθεστώς διαμονής τους, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο Έλληνας αποβιώσει ή εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου.
Η εν λόγω άδεια διαμονής χορηγείται για 5 χρόνια και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης. Παρέχει πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία-παροχή υπηρεσιών ή έργου και στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
Η ισχύς της άδειας διαμονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως ούτε από απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο κράτος – μέλος ή τρίτη χώρα.
Η υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και η παραλαβή της άδειας διαμονής ή της απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων από τον οικείο φάκελο μπορεί να γίνεται και από πληρεξούσιο δικηγόρο Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.
Οι προσωποπαγείς άδειες διαμονής δεν υπόκεινται στην καταβολή παραβόλου
Η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
3. Αντίγραφο της προηγούμενης άδειας διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα.
4. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη επαρκών πόρων.
6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή
7. Απόφαση διαζυγίου ή
8. Απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι πολίτης τρίτης χώρας ή
9. Επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή
10. Έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα ή
11. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστοποιεί την αναχώρηση του Έλληνα από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.