Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από αλλοδαπούς – απόφοιτους των ελληνικών σχολείων, ΑΕΙ και ΤΕΙ.

grazhdanstvo_po_ychebeΣύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ανήλικοι αλλοδαποί, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και ενήλικοι αλλοδαποί, που διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου και είναι απόφοιτοι των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας υποβάλλεται σχετική δήλωση−αίτηση από τον ίδιο τον αλλοδαπό στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής του αιτούντα.
Εντός έξι μηνών από την υποβολή της δήλωσης−αίτησης για τους μαθητές ελληνικών σχολείων και εντός ενός έτους για τους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντέλλεται τον οικείο δήμο να εγγράψει τον αλλοδαπό, στο δημοτολόγιό του. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από τη δημοσίευση της σχετικής περίληψης. Τέκνο αλλοδαπού, ο οποίος απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια με αυτήν την διαδικασία, καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.

Η αίτηση απορρίπτεται αν συντρέχει ποινικό κώλυμα, δηλαδή ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του αλλοδαπού για την τέλεση εγκλημάτων με δόλο με ποινή ένα έτος τουλάχιστον, είτε με ποινή έξι μήνες τουλάχιστόν για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκλημάτων, είτε λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας. Η διερεύνηση της συνδρομής των αρνητικών αυτών προϋποθέσεων διενεργείται εντός προθεσμίας έξι μηνών, κατά την διάρκεια των οποίων η σχετική διαδικασία και προθεσμίες απονομής υπηκοότητας αναστέλλονται.
Στην περίπτωση που η δήλωση−αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υποβληθεί από τον ανήλικο αλλοδαπό, ο αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση− αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του, μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Στην περίπτωση που η κτήση ιθαγένειας λόγω φοίτησης, θεμελιώνεται χρονικά μετά την ενηλικίωση του τέκνου και μέχρι την ηλικία των 23 ετών, ο ενήλικος αλλοδαπός που εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα υποβάλλει τη σχετική δήλωση−αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία υπάγεται διοικητικά ο δήμος της διαμονής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία συμπλήρωσης εννέα τάξεων ελληνικού σχολείου ή των έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δεν συνιστούν κατά την έννοια του παρόντος άρθρου τίτλο νόμιμης διαμονής δελτία, βεβαιώσεις υποβολής δικαιολογητικών ή άλλα έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή διαμονή του κατόχου τους μέχρι την κρίση του αιτήματός του από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή την ολοκλήρωση της εκκρεμούς διοικητικής διαδικασίας.

Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος ενήλικου ή του ανήλικου αλλοδαπού αποδεικνύονται από ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησης είτε από πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομίσει πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί η πράξη αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή το οικείο δελτίο ανιθαγενούς αντίστοιχα. Ο αιτών δύναται με υπεύθυνη δήλωση που συνοδεύει τη σχετική αίτηση−δήλωση να προβεί σε εξελληνισμό του ονόματος ή επωνύμου του.
Για την υποβολή της αίτησης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας καταβάλλεται παράβολο ύψους εκατό ευρώ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό γέννησης του αλλοδαπού ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο πιστοποίησης του ληξιαρχικού συμβάντος της γέννησής του, που εκδίδουν οι αρμόδιες αλλοδαπές αρχές του κράτους προέλευσής του. Αν ο αλλοδαπός είναι δικαιούχος διεθνούς προστασίας ως πολιτικός πρόσφυγας ή έχει υπαχθεί σε καθεστώς επικουρικής προστασίας ή είναι ανιθαγενής και αδυνατεί να προσκομιστεί πιστοποιητικό γέννησής του, αρκεί το ευκρινές φωτοαντίγραφο της πράξης αναγνώρισής του ως πολιτικού πρόσφυγα, υπαγωγής του στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή του οικείου δελτίου ανιθαγενούς, αντίστοιχα. Αν ο αλλοδαπός έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί το ευκρινές αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησής του.
2. Ευκρινές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής σε ισχύ.
3. Ευκρινές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου του αλλοδαπού ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με εξαίρεση πολίτες τρίτων χωρών που είναι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου κατά τους ορισμούς του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.
4. α) Για μαθητές ελληνικού σχολείου: Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην εν λόγω βεβαίωση αναγράφονται τα σχολικά έτη και οι τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς. Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω προβλεπόμενου χρόνου απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας δεν υπολογίζεται σχολικό έτος που δεν διεξήλθε επιτυχώς. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν προσμετράται.
β) Για απόφοιτους των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ: αντίγραφο απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα και αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής ελληνικού ΑΕΙ η ΤΕΙ, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Αποδεκτές γίνονται και βεβαιώσεις των οικείων τμημάτων ή σχολών ΑΕΙ ή ΤΕΙ περί επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών σε περιπτώσεις του ο τίτλος του πτυχίου δεν χορηγήθηκε ακόμα.
6) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα περί εξελληνισμού του ονόματος και του επωνύμου του, εφόσον το επιθυμεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός είναι ενήλικος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής δήλωσης-αίτησης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
6) Παράβολο ύψους 100 ευρώ .

Τα αλλοδαπά πιστοποιητικά πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή από Έλληνα δικηγόρο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.