Διαδικασία απόκτησης Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

prisiga_na_grazhdanstvoΣύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (νόμος 3284/2004, με τροποποιήσεις), γα να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με διαδικασία πολιτογράφησης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληρεί τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα επί επτά συνολικά έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης. Για τον ανιθαγενή αλλοδαπό ή για τον αλλοδαπό που έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, ή είναι υπήκοος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σύζυγος Έλληνα ή Ελληνίδας και έχουν αποκτήσει κοινό τέκνο, ή είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού, αρκεί διαμονή στην Ελλάδα τρία έτη. Για τους ομογενείς και για τους αλλοδαπούς, που γεννήθηκαν και κατοικούν συνεχώς στην Ελλάδα, η χρονική προϋπόθεση της επταετούς διαμονής δεν απαιτείται. Αλλοδαποί, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, επί πέντε έτη τουλάχιστον κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3838/2010, έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν την αίτηση για απόκτηση υπηκοότητας, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν μόνιμη άδεια διαμονής σε ισχύ.
2. Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους ή, ανεξαρτήτως ποινής και χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για εγκλήματα προσβολών του πολιτεύματος, ανθρωποκτονίας από πρόθεση και επικίνδυνης σωματικής βλάβης, σχετικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εγκλήματα περί το νόμισμα, αντίστασης κατά της αρχής, αρπαγής ανηλίκων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, τοκογλυφίας, πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, συκοφαντικής δυσφήμισης, λαθρεμπορίας, εγκλήματα που αφορούν τα όπλα, αρχαιότητες, λαθρομετανάστες κ.α.
3. Να μην εκκρεμεί σε βάρος του απόφαση απέλασης.
4. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να είναι κάτοχός ενός από τους παρακάτω τίτλους διαμονής:
α) η άδεια διαμονής μακράς διαρκείας,
β) άδεια διαμονής ή άλλος τίτλος διαμονής, που χορηγείται σε πολίτη χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γ) άδεια διαμονής ή άλλος τίτλος διαμονής, που χορηγείται για τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή για των γονέα του ανηλίκου ημεδαπού,
δ) έγγραφο, που αποδεικνύει την ιδιότητα του αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή μέλους της οικογένειας κατόχου ενός τέτοιου εγγράφου,
δ) ταξιδιωτικό έγγραφο ή ειδική κάρτα ανιθαγενούς,
ε) έγγραφο, που αποδεικνύει την ιδιότητα του ομογενούς, συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
5. Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
6. Να αποδείξει ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνονται υπόψη η γνώση της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού, η οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, τυχόν φιλανθρωπικό του έργο, ελληνική εκπαίδευση, συμμετοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους συλλόγους, μέλη των οποίων είναι πολίτες της Ελλάδος, τυχόν οικογενειακοί δεσμοί με υπηκόους της Ελλάδος, σταθερή εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων, απόκτηση ακίνητης περιουσίας, κ.λπ.
Για την εξακρίβωση των ανωτέρω, μπορούν να διεξάγονται ειδικές εξετάσεις κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου Ιθαγένειας. Οι προϋποθέσεις των παραγράφων 5 και 6 δεν λαμβάνονται υπόψη για τα άτομα ελληνικής καταγωγής, κατόχους των Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
7. Δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για τη δημόσια ή την εθνική ασφάλεια.
Η αίτηση για πολιτογράφηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πριν την υποβολή των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί σ το Δήμο του τόπου κατοικίας του με σκοπό την εξακρίβωση της ταυτότητάς του παρουσία δύο Ελλήνων πολιτών ως μαρτύρων. Σχετικό πιστοποιητικό καταχωρείται σε ειδικό πρωτόκολλο και ο αιτών λαμβάνει ένα αντίτυπο. Μαζί με την αίτηση πολιτογράφησης, στην οποία καθορίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, το πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ.
2. Ένας από τους παραπάνω τίτλους διαμονής.
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης, με τη σφραγίδα επισημείωσης Apostille και επίσημη μετάφραση από Έλληνα δικηγόρο και επικύρωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσφυγας και δεν μπορεί να υποβάλει ληξιαρχική πράξη γέννησης, αρκεί η απόφαση για πολιτικό άσυλο. Εάν ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αρκεί Ελληνικό πιστοποιητικό γέννησης.
4. Εκκαθαριστικό ή φορολογική δήλωση για το τελευταίο έτος, με εξαίρεση τα άτομα ελληνικής καταγωγής – κατόχους Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
5. Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τα άτομα ελληνικής καταγωγής – κατόχους Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.)
6. Παράβολο των 700 € (200 € για την εκ νέου υποβολή αίτησης). Για τους ομογενείς, τους πρόσφυγες και τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ, το παράβολο ορίζεται σε 100 ευρώ για κάθε φορά που υποβάλλεται η αίτηση πολιτογράφησης.
Αρμόδια υπηρεσία εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, καθώς και την τήρηση προθεσμιών διαμονής στην Ελλάδα, μη ύπαρξη ποινών φυλάκισης ή απέλασης, καθώς και την ύπαρξη και την συμμόρφωση με άλλους όρους και προϋποθέσεις για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Για το σκοπό αυτό, αναζητά τα απαραίτητα έγγραφα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελλάδος, καθώς και την απαιτούμενη γνώμη της αστυνομίας του τόπυο κατοικίας του αιτούντος ως προς την ύπαρξη κινδύνου για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια της χώρας από τον αιτούντα. Κατόπιν ο αιτών καλείται σε συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο αιτών πρέπει να παρέχει απόδειξη επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη πληροφορία που κρίνει αναγκαία κατά την κρίση του, για να σχηματίσει γνώμη η αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την ένταξη του αιτούντος στην Ελληνική κοινωνία, την γνώση της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και για την ηθική και την προσωπικότητα του υποψήφιου. Πρόσκληση σε συνέντευξη πρέπει να γίνεται εγγράφως με απόδειξη παραλαβής, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πολιτογράφησης. Η μη εμφάνιση του αιτούντος στην καθορισμένη ώρα και τόπο μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο λόγο ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσία αίτηση για την πολιτογράφηση απορρίπτεται. Τα άτομα ελληνικής καταγωγής, κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), απαλλάσσονται από την συνέντευξη, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό ζητείται από τον Υπουργό Εσωτερικών ή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην περίπτωση ενός προσώπου της ελληνικής ιθαγένειας, είναι ο ιδιοκτήτης της ειδικής ταυτότητας των μεταναστών
Η Επιτροπή συντάσσει λεπτομερή έκθεση για την συνέντευξη. Στη συνέχεια, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία πρόσκλησης για συνέντευξη, η γνώμη της Επιτροπής σχετικά με τη χορήγηση της υπηκοότητας, μαζί με την έκθεση και με όλα τα δικαιολογητικά, αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, και παράλληλα κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτές αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής. Γραπτές ενστάσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή πολιτογράφησης εντός 15 ημερών. Ο προσφεύγων δεν ενημερώνεται αναλυτικά για τις αποφάσεις, γεγονότα και πληροφορίες που σχετίζονται με θέματα κρατικής ή εθνικής ασφάλειας, που περιέχονται στην πρόταση της Επιτροπής. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην πρόταση για την πολιτογράφηση της Επιτροπή, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Συμβούλιου Ιθαγένειας. Στη συνέχεια, εντός δύο μηνών, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Για τα άτομα ελληνικής καταγωγής, κάτοχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), απόφαση εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση εντός ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας. Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει εκ νέου αίτηση μετά την πάροδο ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της απορριπτικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Ελληνική ιθαγένεια αποκτάται με την ορκωμοσία του αιτούντα εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης για την πολιτογράφηση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διαφορετικά μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας η απόφαση για την χορήγηση υπηκοότητας ακυρώνεται.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.