Ένωση Ρωσόφωνων Δικηγόρων ενημερώνει για πρόγραμμα προσλήψεων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.

Εκδόθηκε η προκήρυξη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού της Ελλάδος για το νέο πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισµών του δηµοσίου τοµέα, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήµων και Περιφερειών) για την απασχόληση 10.000 µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 10.00 π.μ. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Οι ωφελούµενοι άνεργοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, είτε πολίτες κρατών- µελών της Ε.Ε., είτε οµογενείς, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται µε άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958). Για τους πολίτες κρατών µελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό ελληνοµάθειας που χορηγείται από το Κέντρα Ελληνικής γλώσσας, που βρίσκονται στο: α) Υπουργείο Παιδείας, οδ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80, Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β) οδ. Καραµαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459 101, και αντιστοιχεί στα κατωτέρω επίπεδα:
Α΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Α2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), µη ∆ιοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
∆΄ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, η γνώση ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας. Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να προσληφθούν πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. ∆ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψή των ανέργων είναι να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα ή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί για κακούργηµα ή για ως άνω πληµµέληµατα, να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα, να µην τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Προκειµένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυµα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα µέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισµοί του δηµοσίου τοµέα, που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα, υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο, την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.