Διατροφή.

Μετά την λύση του γάμου σύμφωνα με το άρθρο 1442 του ΑΚ, εφόσον ένας από τους συζύγους δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη διατροφή του από τα εισο…

Περισσότερα