Απλοποίηση της διαδικασίας σύστασης των εταιρειών.

yproshenie_registratsii_firmiΣύμφωνα με το νόμο 3853/2010 (ΦΕΚ Α 90), απλοποιείται η διαδικασία σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιριών και ειδικότερα των ομορρύθμων εταιριών, των ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών, μέσω θέσπισης της Υπηρεσίας Μίας Στάσης, η οποίο θα είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας.
Ως Υπηρεσία Μίας Στάσης, σύμφωνα με το ως άνω νόμο, ορίζονται:
– για τη σύσταση ομορρύθμων (ΟΕ) και ετερορρύθμων εταιριών (ΕΕ) κάθε μορφής, ορίζονται ως αρμόδιες οι Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) σε συνεργασία με τα αρμόδια Εμπορικά Επιμελητήρια, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
– για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ανωνύμων εταιριών (ΑΕ), καθώς και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.

Διαδικασία σύστασης των εταιρειών.
1. Για τη σύσταση μιας προσωπικής εταιρίας (ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης
εταιρίας), οι συμβαλλόμενοι προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Καταθέτουν το συμφωνητικό σύστασης της εταιρίας – Καταστατικό. Το συμφωνητικό σύστασης για τις ΕΠΕ και ΑΕ υπογράφεται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου κατόπιν κατάθεσης στον συμβολαιογράφο και ελέγχου από αυτόν όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
β) Χορηγούν στην Υπηρεσία Μίας Στάσης εξουσιοδότηση για τις παρακάτω ενέργειες:
– για υποβολή της αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
– για υποβολή της αίτησης καταχώρισης της επωνυμίας στο οικείο
επιμελητήριο και για την εγγραφή της Εταιρίας ως μέλος σε αυτό.
– για υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
– για υποβολή της αίτησης για φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.
δ) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα το φόρο που αναλογεί.
ε) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή δήλωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας.
2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του συμφωνητικού σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει.
β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε
προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης.
γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση των σχετικών αποδείξεων.
δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των απαιτούμενων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται.
ε) Μεριμνήσει για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης.
στ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για την εγγραφή της εταιρίας, των εταίρων και διαχειριστών στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
ζ) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο.
3. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε δύο εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία των δύο ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν επιστρέφονται, εν όλο ή εν μέρει.

Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας.
Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, εφάπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρίας και περιλαμβάνει:
1. Κόστος Σύστασης Εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στο
διοικητικό κόστος για τη σύσταση της Εταιρείας από την Υπηρεσία Μίας Στάσης, και ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες και στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ για τις ΕΠΕ. και ΑΕ. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των τριών (3), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
2. Τέλος καταχώρησης Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο ορίζεται στο ποσό
των δέκα (10) ευρώ, και καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώρηση ή μεταβολή στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Κόστος εγγραφής στο Επιμελητήριο.
4. Τέλος υπέρ ταμείου Νομικών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5%ο) επί του κεφαλαίου των ομορρύθμων και ετερορρύθμων Εταιρειών που αναγράφεται στο καταστατικό.
5. Τέλος υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό συν χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 € εισπράττεται μόνο ποσό 5,80 €. Για τη σύσταση Ε.Π.Ε., ανεξαρτήτως ύψους του κεφαλαίου εισπράττεται ποσό 5,80€.
6. Για τη σύσταση ανωνύμων Εταιρειών, τέλος υπέρ της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 1%ο επί του κεφαλαίου που
αναγράφεται στο καταστατικό.
7. Τέλος χορήγησης αντιγράφων, το οποίο ορίζεται στο ποσό των ευρώ 3 ευρώ πλέον πενήντα λεπτών για κάθε σελίδα.
8. Τέλος χορήγησης πιστοποιητικών, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 3 ευρώ.
9.Τέλος για την παροχή εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ, το οποίο ορίζεται στο ποσό των 15 ευρώ ετησίως.
‘Ολα τα προαναφερόμενα ποσά εξοφλούνται μετρητοίς, είτε, αν το ποσό υπερβαίνει τα 1500 ευρώ, μέσω της επιταγής ή του τραπεζικού λογαριασμού του ΓΕΜΗ.
Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας δεν συμπεριλαμβάνεται:
α) ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης,
β) η αμοιβή του συμβολαιογράφου,
γ) η αμοιβή του δικηγόρου,
δ) το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
1. Για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου η Υπηρεσία Μιας Στάσης διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τον Κωδικό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης.
β) την απόδειξη εξόφλησης του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου,
γ) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της
επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης χώρου) και
δ) τα σχετικά έντυπα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τον αιτούντα για την έκδοση Α.Φ.Μ.
Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να χορηγεί στον αιτούντα αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αν τα στοιχεία και τα έγγραφα αυτά είναι πλήρη, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αυτοψία στην έδρα της εταιρίας.
Αν η ειδική νομοθεσία, που διέπει τη σύσταση εταιρίας προβλέπει την έγκριση της σύστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας από αρμόδια Γενική Διεύθυνση Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικών, από τους ενδιαφερομένους υποβάλλονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης τα σχετικά επιπρόσθετα δικαιολογητικά, ακολουθεί ο έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως για τη σύσταση της εταιρίας (π.χ. τράπεζες, ΑΕ ασφαλιστικές, Αμοιβαίων κεφαλαίων) και εκδίδονται οι σχετικές πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύπο εταιρίας υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
Η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την κύρια επαγγελματική κατοικία ή την
εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, η καθ` ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα.
Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα των υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των υπηρεσιών των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών που υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, καθώς και τις αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά. Οι διοικητικές πράξεις των υπηρεσιών αυτών αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε πράξη, περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή οι οποίες αφορούν τις ως άνω εταιρίες αποστέλλεται, αυτεπαγγέλτως, από ΓΕΜΗ στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση με προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών – Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.